Охорона праці

Висновок 

про роботу Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства щодо забезпечення належних безпечних і здорових умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу.

1.Організаційно-технічні, навчально-методичні та інформаційно-правові заходи по створенню здорових та безпечних умов праці

 Організація роботи з охорони праці в Харківському професійному ліцеї будівництва і комунального господарства (далі – ХПЛБКГ) здійснюється директором ліцею.

У своїй діяльності ХПЛБКГ керується чинним законодавством, нормативно-правовими  актами з охорони праці.

Ліцей забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці та безпеки життєдіяльності, необхідними нормативними та розпорядчими документами з охорони праці, методичною і навчальною літературою, є необхідна документація, яка погоджена з санітарно-епідеміологічною та пожежною службами.

 112

Планування робіт з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  в ліцеї здійснюється у вигляді планів, комплексних заходів, переліків, які виконуються для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу. Ці плани, заходи розробляються на рік, квартал, місяць тощо.

Контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється систематично для  своєчасного виявлення і ліквідації  проблемних ситуацій з метою подальшого поліпшення і оздоровлення умов праці та навчання. Складено графіки обстеження приміщень та інші.

Контролюється наявність інструкцій  з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Здійснюється систематичний контроль за своєчасною розробкою нових інструкцій та своєчасним внесенням змін і доповнень до них.

Контролюється ведення журналів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Контролюється статистика випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.

Здійснюється систематичний контроль за станом обладнання, устаткування, пристроїв тощо; станом будівель.

Наказом по ліцею призначено відповідальних з охорони праці по підрозділам ліцею.

У річному плані роботи ліцею є розділ «Охорона праці». Розроблені та затверджені положення  про організацію роботи з охорони праці, про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В ліцеї між адміністрацією та профспілковим комітетом укладено колективний договір, в якому передбачений розділ “Охорона праці”. У цьому розділі міститься ряд заходів з охорони праці, зокрема оговорені питання  режиму роботи та відпочинку працівників ліцею, своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту, забезпечення засобами першої медичної допомоги у разі травматизму, підтримка санітарно-гігієнічних умов праці і забезпечення миючими засобами.

Комплексні заходи, які є додатком до колективного договору були розроблені з урахуванням вимог щодо відповідності встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничого травматизму та аварій.

В посадових інструкціях працівників є розділ «Охорона праці».

В навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях створені куточки з охорони праці, є інструкції з охорони праці, які складені відповідно до діючих вимог. Є плакати, попереджувальні надписи, стенди.

Своєчасно проводяться інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Питання з охорони праці розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних засіданнях та нарадах при директорі.

Наприклад: питання, які було винесено для обговорення на за­сіданнях педагогічної ради:

  1. Про стан і завдання педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчаль­но-виховному процесі.
  2. Про роботу педагогічного колективу щодо вико­нання основних вимог законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух».
  3. Про роботу педагогічного колективу щодо ство­рення безпечних умов життєдіяльності та збереження життя й здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  4. Про роботу педагогічного колективу щодо ви­конання вимог Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

Згідно з річними планами роботи з колективом навчального закладу проводяться заняття, семінари та співбесіди з охорони праці.

Працівники ліцею своєчасно проходять медогляд, щорічно укладається договір з МКЛ № 27 м. Харкова.

Проводяться огляди санітарно-технічного стану будівель та споруд.

До початку кожного нового навчального року складається Акт готовності до нового навчального року, який узгоджується відповідними організаціями.

В ліцеї в наявності необхідна документація, погоджена з санітарно-епідеміологічною та пожежною службами.

Щорічно у ліцеї проводяться семінари, присвячені Всесвітньому дню охорони праці, проведення яких відображаються на сайті ліцею.

Результативністю роботи з охорони праці є поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці та навчання в ліцеї.

2.Форми і методи навчальної та методичної роботи з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу

 Навчання учнів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться традиційними методами та з використанням сучасних форм організації навчання, а також з використанням технічних засобів навчання – аудіовізуальних, комп’ютерних.

При викладанні предмета «Охорона праці» використовуються такі дидактичні та інформаційно-методичні матеріали, як структурно-логічні схеми, різнорівневі домашні завдання, завдання для випереджаючого навчання, навчальні елементи, тести з можливістю самоконтролю, завдання і тестування учнів з використанням комп’ютерної програми «Тесторіум», відео-ресурси, презентації.

Форми проведення уроків предмета «Охорона праці» : «Ділова гра», евристичного і проблемного навчання, КВН, урок – історична довідка, бінарні уроки, уроки-конференції, урок – рольова гра, квест – уроки.

В ліцеї традиційно проводяться тижні предмета «Охорона праці», олімпіади, конкурси малюнків, випускаються святкові стінні газети з матеріалами про вимоги охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності.

Кожен рік серед учнів проводиться конкурс: «Кращий знавець правил з охорони праці».

В ліцеї створено постійно діючу комісію щодо перевірки знань з питань охорони праці. Всі представники адміністрації та працівники ліцею пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит. Іспит проводиться комісією за допомогою екзаменаційних білетів у вигляді усного або письмового опитування.

Документи і матеріали для проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в ХПЛБКГ: положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі, установі; наказ про організацію навчання та перевірки знань працівників; перелік питань для перевірки знань; протоколи перевірки знань; білети для іспиту.

 

  1. Заходи щодо комплексного розв’язання завдань управління охороною праці в ХПЛБКГ

Заходи щодо комплексного розв’язання завдань управління охороною праці в ліцеї включають:

1) опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці;

2) підготовку, прийняття та реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення:

– належних, безпечних і здорових умов праці;

– утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів;

– необхідних засобів індивідуального захисту для працівників;

– організації і проведення навчання працівників з питань охорони праці;

– пропаганди охорони праці;

– обліку, аналізу та оцінки стану умов і безпеки праці;

– професійного добору працівників;

– страхування працівників від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань;

3) організаційно-методичне керівництво;

4) широке впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.

4.Забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання (електро- та пожежна безпека, санітарно-гігієнічні умови тощо)

 Щорічно Державної санітарно-епідеміологічною службою проводяться лабораторні дослідження та інструментальні вимірювання хімічних та бактеріологічних показників питної води, показників температури, вологості та швидкості руху повітря на робочих місцях, рівнів штучного освітлення, парламенти мікроклімату в навчальних аудиторіях та ін.

Кабінети інформатики, інформаційних технологій та майстерня технологій комп’ютерної обробки інформації забезпечені санітарними паспортами.

Дерев’яні конструкції будівель обробляються вогнетривким розчином. Проводиться списання, зберігання та утилізація небезпечних відходів. Здійснюється проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв.

У навчальному закладі в наявності плани евакуації під час виникнення надзвичайних ситуацій, які розміщено на кожному поверсі закладу.

Щорічно проводяться тренування з евакуації згідно плану проведення Дня цивільної оборони.

Всі кабінети, навчальні майстерні, лабораторії забезпечені вогнегасниками, які систематично перевіряються. У наявності протипожежне обладнання та інвентар.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту.