Наші досягнення

Програма діяльності ліцею здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному закладі», Статутом ліцею, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу, спрямована на партнерський стиль взаємовідносин між педагогами та учнями. Велика увага приділяється розвитку можливостей і здібностей учнів, формуванню в навчальних групах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій.

В ліцеї в наявності є всі документи, що визначають його діяльність.

Рішенням ДАК № 99 від 06.12.2012 р. ліцей було атестовано на впровадження професійної освіти з 3 професій, 3 з яких сумісні. На теперішній час ліцей має ліцензії на 4 професій (усі сумісні).

Заняття проводяться в одну зміну, навчальна навантаженість учнів складає 35-36 годин на тиждень.

Прийом учнів на навчання здійснюється за державним замовленням згідно договорам з підприємствами на базі базової і повної загальної середньої освіти в межах ліцензійного обсягу.

Прийом учнів здійснюється у відповідності з діючими нормативними документами.

Виконання плану набору за останні 5 років складає:

Роки

Виконання плану набору учнів (%)
2013 100%
2014 100%
2015 100%
2016 80%
2017 87%

Працевлаштування випускників ліцею за останні 5 років складає 96-98%, при чому усі не працевлаштовані з поважних причин (відпустка по догляду за дитиною).

Конкурентоспроможність випускників підтверджується високим їх попитом на підприємствах, організаціях, установах м. Харкова і Харківської області.

Постійно проводиться робота по збереженню учнівського контингенту. Основними причинами відрахування учнів є: працевлаштування, переїзд на інше місце проживання та відпустка по догляду за дитиною.

Головними завданнями роботи ліцею здійснюються:

1 Планування та організація навчально-виховного процесу та методичної роботи:

– щорічне здійснення планування навчального процесу та методичної роботи;

– організація планування роботи ліцею на навчальний рік;

– організація планування роботи педради;

– ліцензування освітніх послуг з нових професій, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці;

– укріплення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею;

– подальша комп’ютеризація навчального процесу;

– подальший розвиток соціального партнерства із центральними та місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами різних форм власності і підпорядкування, органами служби зайнятості, іншими заінтересованими партнерами, направленої на максимальне узгодження інтересів всіх учасників цього процесу;

– організація планування заходів з охорони праці і протипожежної безпеки;

– організація складання розкладу занять;

– організація проведення навчального процесу;

– організація планування методичної роботи.

– проведення заходів:

 • педради;
 • наради при директорі;
 • інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н;
 • засідання МК;
 • рада з профілактики правопорушень;
 • батьківські збори: ліцею, групові;
 • семінари, школи передового досвіду

– організація проведення атестації педагогічних працівників ліцею.

– організація державних підсумкових атестацій та державних кваліфікаційних атестацій.

– організація участі ліцею в обласних олімпіадах та конкурсах.

– організація проведення обласних контрольних робіт за текстами НМЦ ПТО у Харківській області.

– організація звітів Департаменту науки і освіти, а також звітів з охорони праці.

– організація інноваційної діяльності.

– організація прийому в ліцей учнів:

 • розроблення правил прийому в ліцей;
 • створення комісії по прийому в ліцей

2 Контроль за навчальним процесом та методичною роботою

Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом ліцею, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Тому в ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Складається єдиний план методичної роботи ліцею на навчальний рік, план роботи методиста.

На початку навчального року педагогічні працівники складають плани індивідуальної методичної роботи, над якими працюють згідно встановленим термінам.

Методична служба ліцею здійснює свою діяльність в інноваційному режимі в двох напрямках: діагностичному та технологічному. Педагогічна діагностика – це важлива складова управління діяльністю навчального закладу, яка включає в себе діагностичні заходи, направлені на виявлення потреб та запитів викладачів і учнів. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

В ліцеї працюють: педагогічна рада, методичні комісії, школа професійної майстерності та передового досвіду, проводяться інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари.

Навчальні плани і програми з кожної професії відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, а навчальні плани і програми з суміжних професій відповідають кваліфікаційним вимогам з кожної з цих професій. Плани відповідають сучасним вимогам.

Контроль за навчальним процесом та методичною роботою – це:

– організація контролю за навчальним процесом та методичною роботою.

– контроль за якістю знань, вмінь та навичок учнів, підготовка відповідної розпорядчої

документації та методичних рекомендацій.

– контроль за наявністю комплексного методичного забезпечення предметів і професій.

– контроль за станом та виконанням навчально-матеріальної бази, підготовка

відповідної розпорядчої документації.

– контроль за виконанням навчальних планів та програм, підготовка відповідної

розпорядчої документації.

– контроль за рівнем викладання предметів і підготовки професій, підготовка

відповідної розпорядчої документації та методичних рекомендацій.

– контроль за станом з охорони праці, дотримання правил техніки безпеки, підготовка

відповідної розпорядчої документації.

– контроль за використанням у навчальному процесі сучасних педагогічних

технологій, передового педагогічного досвіду, інформаційних матеріалів.

– контроль за організацією і проведенням методичної роботи.

– контроль за станом навчально-плануючої документації.

– контроль за станом облікової документації.

Виховна робота на наступні роки буде спрямована на:

 • розвиток системи учнівського самоврядування, самодіяльності технічної, художньої

творчості;

 • формування прагнення щодо засвоєння учнями правових знань, усвідомлення

громадської відповідальності за свою поведінку, а також недопущення антигромадських прояв;

 • подальший розвиток співпраці педагогічного колективу із соціально-педагогічними

службами району, ЦСССДМ, управлінням у справах сім’ї та молоді, управлінням у справах дітей Київського району, ВКМСД Київського району, міським центром «Здоров’я» і педколективом УІПА;

 • виховання учнів буде проводиться на гуманістичних цінностях;
 • впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, розвиток особистості

учні і вчителя;

 • подальший розвиток і формування у учнів ліцею високої патріотичної свідомості,

поваги до державних символів України.

Якість методичної роботи педпрацівників ліцею відображається в результатах виставок-конкурсів дидактичних матеріалів викладачів і майстрів в/н.

Результати з 2012/2013 по 2016/2017 н.р. наступні:

з загальноосвітніх предметів

2012/2013 н.р.

1) ІІ місце   –        дидактичні матеріали з фізики;

2) ІІІ місце –        дидактичні матеріали з біології;

3) ІІІ місце –        дидактичні матеріали з англійської мови;

4) ІІІ місце –        дидактичні матеріали з математики

ІІІ командне місце        – дидактичні матеріали викладачів загальноосвітніх предметів

2013/2014 н.р.

1) ІІ місце   –        дидактичні матеріали з біології;

ІІІ командне місце        – дидактичні матеріали викладачів         загальноосвітніх предметів

з предметів загально технічної та професійно-теоретичної підготовки:

ІІ місце       –        дидактичні матеріали з професії «Оператор комп’ютерного набору»;

Результати участі в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів ПТНЗ

І місце        –        з предмета «Хімія»;

ІІІ місце      –        з предмета «Фізика»;

ІІІ місце      –        з предмета «Інформатика»

2014/ 2015 н.р.

1) І місце    –        дидактичні матеріали з фізики;

2) ІІ місце   –        дидактичні матеріали з біологі­ї

ІV командне місце       – дидактичні матеріали викладачів                                     загальноосвітніх предметів

з предметів загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки:

І місце        –        дидактичні матеріали з професії «Оператор комп’ютерного набору»;

2015/ 2016 н.р.

ІІ місце          –      дидактичні матеріали з предмета «Охорона праці»;

ІІI місце      –         дидактичні матеріали з професії «Оператор комп’ютерного набору».

Результати участі в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів ПТНЗ:

І місце        –        з предмета «Правознавство »

ІІI місце      –        з предмета «Інформатика»

ІІІ місце      –        з предмета «Англійська мова»

І командне місце  серед учнів ПТНЗ м. Харкова і Харківської області.

ІІ місце       –        у обласній олімпіаді з предмету «Охорона праці» серед учнів ПТНЗ.

2016/ 2017 н.р.

Результати участі в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів ПТНЗ м. Харкова і Харківській області;

І місце – з предмета «Англійська мова»;

II місце – з предмета «Правознавство»;

ІІI місце – з предмета «Інформатика»;

ІІІ місце – з предмета «Біологія»;

III місце – з предмета «Математика»

ІІI командне місце

Результати участі педагогічних працівників ліцею у обласних виставках-оглядах дидактичних і методичних матеріалів серед викладачів ПТНЗ:

1) І місце    – з предмета «Технології»;

2) I місце    –  з предмета «Математика»;

3) ІІI місце – з предмета «Біологія»­

І командне місце

І місце        – методичні матеріали з предмета  «Охорона праці».