Методична робота

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною темою: «Вдосконалення професійної компетентності педагогів і учні ліцею як умова ефективності навчання».

В ліцеї працюють: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа передового досвіду.

Головним органом керівництва є педагогічна рада, плани роботи якої відзначаються грунтовністю і актуальністю.

В ліцеї налагоджена система внутрішнього контролю, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність.

Контроль за навчально-виховним процесом в ліцеї по вдосконаленню навчальних досягнень учнів керівництво здійснює шляхом відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, аналізу виконання навчальних планів і програм, стану навчально-плануючої документації, звітів.

Планування здійснюється на основі повного аналізу всього освітнього процесу за попередній навчальний рік, враховуючи професійні і особистісні якості викладачів та майстрів в/н.

Складено план контролю та на основі індивідуальних планів контролю розроблено загальний план, яких охоплює всі сторони діяльності викладачів і майстрів в/н.

Методична робота ліцею здійснюється згідно із Законом України „Про освіту”, „Про професійно – технічну освіту ”, „Про загальну середню освіту ”, „Положення про методичну роботу в професійно – технічному закладі”, Статутом ліцею, іншими правовими нормативними актами в галузі освіти , окремих розділів плану роботи ліцею на навчальний рік.

Методична робота в ліцеї має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів ліцею, здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з впровадженням Державних стандартів професійно-технічної освіти, досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу. Вона ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Єдина методична тема, над якою працюють останні 3 роки педагогічні працівники ліцею: «Вдосконалення професійної компетентності педагогів і учнів ліцею як умова ефективності навчання».

Методична робота в ліцеї спрямована на активізацію творчого потенціалу кожного викладача, майстра виробничого навчання через запровадження інформаційних технологій навчання.

Зміст роботи методичної служби включав такі напрямки:

 • вивчення, поширення перспективного педагогічного і виробничого досвіду роботи;
 • впровадження Державних стандартів ПТО;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, досягнень науки і техніки;
 • оновлення змісту і форм колективних методичних заходів;
 • створення КМЗ предметів, професій;
 • організаційно-методична допомога педагогічним працівникам ліцею в організації навчально-виробничого процесу;
 • організація роботи підготовка до атестації педагогічних працівників;
 • моніторинг та аналіз рівня педагогічної та фахової компетентності педагога;
 • моніторингові дослідження використання в освітньому процесі електронних засобів навчального призначення;
 • організація роботи по створенню портфоліо викладачів та учніів;
 • поповнення Web-сайту ліцею,
 • підготовка статистичної та аналітичної інформації;
 • організація конкурсів професійної майстерності серед учнів та педагогів, предметних тижнів, олімпіад;
 • сприяння творчому розвитку здібних учнів:
 • участь в роботі обласних науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, методичних секціях, засіданнях творчих груп, майстер-класах, круглих столах і т. ін.. з метою підвищення професійної компетентності викладача, майстра виробничого навчання.

Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань є робота методичних комісій. Роботу сьоми комісій сплановано згідно з річним планом роботи ліцею, урахуванням вимог нормативних документів, орієнтовано на кінцевий результат і підпорядковано головній методичній темі ліцею.

На засіданнях методичних комісій розглядаються нормативні і програмно–методичні документи з організації навчального-виховного процесу, коригуються та затверджуються навчально-плануюча документація викладачів і майстрів виробничого навчання; обговорюються підсумки моніторингу знань учнів та визначаються завдання подолання прогалин у знаннях, уміннях учнів; проводиться огляд навчально-методичної літератури, обговорюється педагогами, складаються схеми аналізу уроків, обговорюються завдання для поетапної атестації учнів, організація роботи по комплексному методичному забезпеченню предметів, професій, підготовка і проведення олімпіад, конкурсів, організація лекцій, семінарів і т.д.

Методична робота в ліцеї спрямована на активізацію творчого потенціалу кожного викладача, майстра виробничого навчання через запровадження інформаційних технологій навчання.

Важливим аспектом впровадження інновацій є оновлення структури уроків. Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети педагогу необхідно використовувати різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, здійснювати діалог з учнями, пропонувати різні форми самостійної і творчої роботи.

         Так, у нашому ліцеї педагоги використовують такі види навчання, як  брейнстормінг (мозковий штурм, натиск, атака), ділові ігри, брейн-ринги та інші.

         Педагогічний колектив нашого ліцею використовує інноваційні технології навчання.

На уроках математики викладач Шаталов С.Г. застосовує ігрову діяльність. «Брейн-ринг» з математики виховує у учнів загальну культуру: розвиток морально-вольових та інтелектуальних здібностей учнів з метою гармонійного формування їх особистості.

У зв’язку з якісно новим рівнем розвитку суспільства, правового поля, ринкових відносин, ставляться високі вимоги до таких якостей особистості, як ініціатива і заповзятливість до самостійного прийняття рішень і відповідальність, уміння користуватись свободою вибору в альтернативних ситуаціях, готовність і здатність до адаптації в умовах дінамичного і мінливого життя, високий рівень мотивації до досягнення життєвого успіху тощо.

Одним з цікавих методів опрацювання матеріалів цього курсу є метод брейнстормінг (мозковий штурм, натиск, атака). Його автор – американський психолог А.Осборн. Мета методу – миттєва видача ідей. Під керівництвом А.Осборна у 1955 р. в одній з форм 46 подібних груп на 300 засіданнях запропонували 15 тисяч ідей, з яких 10 відсотків були негайно реалізовані. Такий результат використання методики, яку використовує на своїх уроках викладач історії Дятлова Л.М. Досвід доводить ефективність роботи всієї групи, якщо обговорення поставлених завдань проходить у формі брейнстормінга.

 Алгоритм мозкової атаки нескладний. Відповіді на поставлені питання учні спочатку шукають у мікроколективах. Учні розподіляються на групи по 5-7 осіб (за бажанням), але обов’язково в групі повинні бути учні різних рівнів знань. Учні обирають мозковий центр у складі 3-5 осіб. Кожний висловлює свою думку, свої пропозиції, обмірковує висловлене товаришами. Керівник мікроколективу об’єднує всі точки зору, формує спільну думку і виступає  від імені мікроколективу з пропозиціями. Тут учні вчаться не командувати і сліпо підкорятися, а працювати разом, спільно. Мозковий центр обробляє інформацію і видає відповідь. Викладач Дятлова Л.М. спрямовує обговорення і робить висновок, з яким погоджуються або всі, або більшість учнів.

 Викладач Костіна О.О. на уроках електротехніки та інформатики використовує уроки-ігри, такі як «Збираємо трансформатор», «Комп’ютерне лото», щоб розвивати творчі здібності учнів, поступово та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність, щоб забезпечити співпрацю між учнями та педагогом.

         На своїх уроках викладач Гончарова Н.І. також використовує нетрадиційни методи навчання. Під час вивчення творчості  Т.Г. Шевченка  використовуються мало відомі матеріали, схеми, малюнки, музичний супровід, що сприяє розвитку  дружніх стосунків між учнями і викладачем, утворює приємну емоційну атмосферу. Для кращого сприйняття учні отримують завдання развиваючого характеру, мають можливість відобразити своє сприйняття лірики Т.Г.Шевченка в малюнках.

         Нестандартні форми уроку використовує викладач з охорони праці Косовічева Н.В. Вона підтримує у учнів інтерес до навчання. У зв’язку із збільшенням розумового навантаження на уроках практикуються такі методичні прийоми, що підтримують у учнів інтерес до навчання, стимулюють їх активність протягом всього року. Яскравий приклад цього – екскурсія до Харківської пожежної виставки. Після екскурсії з учнями проводяться вікторини, обговорення.

         Викладач з фізики Маньковська Т.М. використовує такі нетрадиційні уроки, як фізико-хімічний Клуб веселих та кмітливих. Це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, міцнішому засвоєнню знань на основі стимулюючо-мотиваційного компоненту процесу навчання.

         Викладач предмету “Технологія туристичного обслуговування” Чернобай В.Н. використовує інтерактивне навчання, особливістю якого є підготовка  молодої людини до життя і громадської активності , до оволодіння обраної професії. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня, замість переказування абстрактної готової інформації, відірваної від життя.

         Одним з таких уроків є урок-екскурсія, де проходить інструктування; об’єднання в групи або розподіл ролей; виконання завдання, при якому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий екскурсії, прагнучи надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчанню у співпраці один з одним; презентація результатів виконання вправ.

         На уроці-екскурсії всі учні активні, виконують ролі екскурсоводів, намагаючись в цікавій формі, емоційно надати потрібну інформацію.

         Якість методичної роботи педпрацівників ліцею відображається в результатах виставок-конкурсів дидактичних матеріалів викладачів і майстрів в/н.

Методична розробка уроку виробничого навчання
з професії електрогазозварник

План уроку з алгебри

Розробка уроку з ділової
іноземнї мови

Розробка уроку з охорони праці

Розробка уроку з фізики